Usluge

Provera merne opreme koja je prihvatljiva za sve državne organe i privredne subjekte moguća je samo na jedan od dva sledeća načina:

1. Etaloniranjem kod akreditovane laboratorije za etaloniranje

2. Overavanjem (žigosanjem sa ili bez izdavanja uverenja)

Etaloniranje vaga

img_4

Etaloniranje je skup postupaka kojima se, pod određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti veličina, sa njihovim mernim nesigurnostima, koje ostvaruju etaloni, i odgovarajućih pokazivanja, sa pridruženim mernim nesigurnostima, koje daje rezultat merenja;

ELAB je akreditovana laboratorija za etaloniranje po standardu ISO 17025 i obavlja etaloniranje digitalnih i mehaničkih vaga do 500kg.

Detaljnije...

Overavanje i žigosanje vaga

img_5

Overavanje merila je postupak koji obuhvata pregled i označavanje (žigosanje) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju merila, a kojim se konstatuje i potvrđuje da je merilo usklađeno sa propisanim metrološkim zahtevima;
Overavanje je obavezno za merila koja se koriste u;:
1) zaštite zdravlja i opšte bezbednosti;
2) zaštite životne sredine;
3) kontrole i bezbednosti saobraćaja;
4) prometa roba i usluga;
5) provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda.

ELAB u saradnji sa Kontrolom mera Direkcije za mere i dragocene metala obavlja overavanje vaga .

Detaljnije...

Servisiranje vaga

ELAB vrši servisiranje svih vrsta vaga.

Detaljnije...img_6

Contact info

» ELAB
» Mira Popare 49, 11000 Beograd
» Telefon: +381 11 3572 305

» FAX: +381 11 3572 305
E-mail: office@etaloniranje.com